Општина Демир Капија започна со реализацијата на проектот модернизација на уличното осветлување.Toa значи комплетна замена на живините светилки со лед светилки.Во Демир Капија и населените места предвидено е да се заменат 763 лед светилки и поставување на 70 нови столбови од влезот на Демир Капија до Градскиот пазар во должина од 2 километри, а воедно ќе бидат поставени подземни напојни кабли за поврзување на истите.

               Со промена на светилките ќе се добие подобро осветлување, заштеда на електрична енергија и намалени трошоци за одржување.Целосното извршување на предвидените активности од страна на фирмата Друштво за производство и трговија ЕЛТРА ДООЕЛ Скопје е планирано за шест месеци.

 

Од 9 Октомври до 14 Октомври, градоначалникот на Општина Демир Капија Трајче Димитриев, претседателот на Совет на Општина Демир Капија, вработени во општината и претставници од Фондација ЦЕНЕТ присуствуваа на настаните од проектот “ Соработка помеѓу пет мали градови” во Република Малта. Проектот се реализираше под програмата „Европа за граѓаните“ и неговата цел е креирање на соработка во повеќе области на делувањето на локалната самоуправа. Соработката и размената на добри практики се оствари помеѓу општините Шајра од Малта, Алшонемеди од Унгарија, Пелплин од Полска, Колерторто од Италија и Демир Капија од Македонија. За време на посета се одржаа повеќе семинари и работилници на кои беа разгледувани темите за:

- Предизвиците на локалната самоуправа на малите градови во областа на урбаниот одржлив разво,Регионалните диспаритети , Европската платформа за здрав живот кај населението и активното стареење, БРЕГЗИТ- влијанието од британското напуштање на Европската Унија, Зацврстување на соработката помеѓу општините и невладините организации за понатамошно аплицирање на заеднички проекти пред Европските фондови.

За време на оваа посета преставниците на општините беа примени од претседателката на Република Малта г-ѓа Мари Луиз Колеиро.

          Центарот за развој на Вардарски плански регион во соработка со Општина Демир Капија, започна со реализација на проектот за изградба на дел од комуналната инфраструктура во етно-винско село Клисура, село Клисура, со изградба на дел од системот за водоснабдување како прва фаза.

           Изградбата опфаќа изградба на каптажа, водоводна линија од каптажата до селото со изградба на пропратни објекти (шахти за воздушни и испусни вентили) и изградба на водоводна мрежа во селото со изградба на пропратни објекти (шахти за воздушни и испусни вентили).

          Средствата се обезбедени од Буџет на општина Демир Капија и Центар за развој на вардарски плански регион кој ги обезбеди од Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој.

 

 На седницата  беа разгледани и усвоени Предлог-Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Демир Капија за 2016 година, одлука за доделување на Награда “7-ми Ноември“ и Признанија за 2016 година kako и одлука за усвојување на Програмата за одбележување на денот на ослободувањето на Демир Капија 7-ми Ноември 2016 година. Беше донесена одлука за одобрување на финансиски средства за изработка на монографија за општина Демир Капија под наслов “ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА – МОНОГРАФИЈА -ВТОРО ДОПОЛНЕТО ИЗДАНИЕ“ (од најстари времиња до денес).Се донесе и Одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Демир Капија во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП2).Седницата заврши со разгледување на барања од физички и правни лица и советнички прашања.

 

 70 годинишнината од пензионерското организирање во Република Македонија беше повод за неколку активности на Здружението на пензионери од Демир Капија .Активот на жени ја посети Детската Градинка Борис Трајковски и им подари скромни подароци  а потоа се одржа прослава на која присуствуваа градоначалникот на Општина Демир Капија ,Трајче Димитриев и претседавачот на Советот Петар Мојсов.

 Претседателот на здружението Благој Кавазовски истакна дека од страна на советот на пензионери на Македонија им е доделено признание за успешна работа на здружението.Воедно на градоначалникот на општина Демир Капија Трајче Димитриев му беше доделена плакета  за неговиот придонес во соработката со  ова Здружение.Плакетата која му ја врачи претседателот на Здружението на пензионери. Градоначалникот им се заблагодари за довербата и признанието за досегашната конструктивна и добра соработка.

 

Општина Демир Капија ги информира физичките и правните лица, иматели на бесправно изградени објекти, кои имаат поднесено барање за утврдување на правниот статус на бесправните објекти во 2011 година, дека крајниот рок за доставување на геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект согласно Законот за изменување и дополнување на законот за постапување со бесправно изградени , истекува на 31.12.2016 година.

"Барателите кои кон барањето за утврдување на правен статус до влегувањето во сила на овој закон немаат доставено геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект, треба истиот да го достават најдоцна до 31 декември 2016 година, а во спротивно надлежниот орган ќе го одбие барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект".

Во спротивно нивните бесправни објекти нема да се легализираат.

Подетални информации можат да се добијат кај надлежните служби во Општина Демир Капија секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.

 

Во Општина Демир Капија се најавува интензивирање на  вложувањата во комуналната свера.Се работи за неколку капитални објекти кои значително ке ги изменат животот во населбата на подобро.Познато е дека се отпочнати активности на изградба на обиколница а ке се гради и  нов плоштад во Демир Капија и нов мост.Ке се продолжи со асфалтирање на улици,а ке се реновира  и Домот на културата.

Меѓу другото започната е реализација на изградбата на водоводот во село Клисура,замена на уличното осветлување со лед светилки и уште многу други капитални проекти.

Повеќе артикли...