Утре десета седница на Советот на Општина Кавадарци

Кавадарци
Типографија

На дневен ред е   Квартален Извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Кавадарци за 2018 година(Прв квартал)

 На дневен ред се 46 материјали од различна проблематика меѓу кои извршувањето на буџетот потоа Предлог –Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Кавадарци за 2018 година; Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Кавадарци за 2018 година; Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програма за комунални дејности;Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработување на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2018 година;  Предлог-Одлука за основање на Јавно претпријатие за управување,уредување и одржување на јавни паркиралишта Кавадарци; Предлог-Одлука за изменување и допонување на Одлуката за општински линиски превоз на патници во Општина Кавадарци; Предлог-Одлука за именување и дополнување на Одлуката за авто такси превоз на патници во Општина Кавадарци;  Предлог-Одлука за ослободување од плакање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект и други материјали.Седницата започнува во 12 часот.