75.3 отсто од домаќинствата имале пристап на интернет

Македонија
Типографија

Според податоците на Државниот завод за статистика, во првото тримесечје од 2016 година, 75.3 отсо од домаќинствата имале пристап на интернет од дома, што е за шест процентни поени повеќе во споредба со истиот период од 2015 година. Учеството на домаќинствата со широкопојасен интернет во вкупниот број на домаќинства е зголемено од 69.0 отсто во 2015 година на 74.7 отсто во 2016 година. Речиси сите (99.2 отсто) домаќинства со интернет-пристап имале широкопојасно (фиксно или мобилно) поврзување на интернет.

Во првото тримесечје од 2016 година, од вкупното население на возраст од 15 до 74 години, интернет користеле 72 проценти, а 61 отсто го користеле секој ден или речиси секој ден.

Вкупно 19.3 проценти од лицата кои кога било употребиле интернет, нарачале/купиле стоки или услуги преку интернет 

Речиси половината (49 проценти) од корисниците на интернет во последните 12 месеци немаат дадено лични информации на интернет, додека најдавани лични информации онлајн се податоците за контакт (37 отсто) и личните податоци како име, дата на раѓање, број на лична карта (33 отсто).