(Видео) Изложба: Неготино / Живи фосили и ендемити во Охридскот езеро

Неготино
Типографија

Изложбата е организирана во соработка со Природно научниот музеј  во Скопје

Ова изложба е поставена во Музејот  во Неготино до 29 декември 2017 година. Директорот  на Природно -научниот музеј од Скопје Методија Велевски за изложбата рече дека  е отворена со помош на Министерстворти за култура  и Музејот во град Неготино. На неа е преставена биолошката разновидност на полжавите во Охридското езеро.Инаку истражувањата на полжавите започнуваат уште во минатиот век.