Започната е реконстукција на дел од доводна водоводна линија од м.в. Браница до сeло Сирково. Проектот опфаќа целосна реконструкција и обнова на сите три каптажи од сите три извори, со сите пропратни елементи на зафатите, изведба на нови армирано-бетонски шахти ( собирна и приклучна) со изведба на две комори, прелив, испуст, таложник и аерација, минимум заштита и бебедност на зафатите и врска од трите зафати, со три независни водови од полиетиленско црево, во заедничка т.н. собирна шахта и довод со полиетиленско црево и врска во главниот довод, од групата извори Рашовец до резервоарот.

Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Росоман.

 

67359756_2622627624422981_4062133712974774272_n.jpg67188827_2622627471089663_824434339860185088_n.jpg

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА