На 16.1.2019 година (среда) во училиште „Димче А.Габерот„ во Демир Капија “се одржа предавања

На тема : "Нарушувања во говорот и јазикот кај децата во предучилишна возраст" се акцентираше нарушувањето на вербалната комуникација кај децата.Предавањето беше наменето за наставниците од одделенска настава и наставничките по македонски јазик. За наставниците беа наменети подтемите;

- Видови нарушувања во усмениот и пишаниот говор кај деца во рана училишна возраст ;

- Стратегија за работа со деца со потешкоти во учењето ;

- Потреба од примена на ИОП кај деца со нарушување во вербалната комуникација, и

- Поддршка на деца со нарушување во вербалната комуникација.

Предавањето беше спроведено од страна на Д-р -Сци.Силвана Филипова- логопед и Живанка Димитровска - логопед.

50440726_1172505026240280_6774732093877387264_n.jpg

50751777_1172503629573753_1926035679679086592_n.jpg