МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

На 25.август Советот на Општина Демир Капија ја одржа 32 седница на која беа разгледани и усвоени две точки од дневниот ред.По разгледувањето и усвојувањето на записникот од изминатата одржана седница се премина на првата точка од дневниот на која Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/2002), а согласно донесените Одлуки на Владата на Република Северна Македонија, Заклучоци од страна на Министерството за здравство и Заклучоците на главниот координативен кризен штаб за обезбедување на целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Корона вирусот COVID 19, Советот на Општина Демир Капија донесе одлука за неорганизирање на Демиркапискиот панаѓур на (27-28 август) 2020 година.По разгледувањето на втората точка од дневниот ред Советот на општина Демир Капија ја усвои предлог програмата за дополнување на програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Демир Капија за 2020 година.Со оваа програма графичкиот дел се дополнува со нов графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе биде предмет на менаџирање и детален преглед на градежни парцели утврдени со Урбанистички план за село Клисура (ГП 1.15) и градежни парцели утврдени со ДУП за с.Бистренци.Седницата заврши со советнички прашања на кои одговор даде Лазар Петров Градоначалник на општина Демир Капија.

п.п.