Дрвени буриња од Даб Кавадарци

На ова фотографија се наоѓаат вработените во претпријатието за изработка на дрвени буриња, бочви и крбли “ДАБ“ со директорот Перо Белевски и раководителот Ордан Костов .Фотографијата е од 1951 година во работилницата која се наоѓаше на левата страна на ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ под црквата Св. Димитрија.