На дневен ред повеке прашања од интерес на граѓаните

Советниците на ова свикување ке расправаат за Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2017 година,Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за Развој на Општина Кавадарци за 2017 година ,Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од планскиот опфат;

На седницата ке биде ставен на дневен ред Предлог-Одлука за одобрување на средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година (Здружение Градски Ракометен клуб,,Тиквеш 2014,,) ,а ке бидат разрешени и именувани претставници на Општина Кавадарци во Училишниот одбор на СОУ Гимназија,,Добри Даскалов,, Кавадарци во СОУ ,,Киро Спанџов-Брко,, Кавадарци,во Училишниот одбор на СОЗШУ ,,Ѓорче Петров ,, Кавадарци.На седницата на Советот поставена на дневен ред е Одлука за донација на средства на Синдикална организација на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци донесена од Управниот Одбор .Советниците ке расправаат и за Годишниот план за вработување во Општина Кавадарци за 2017 година.