- Управата на Соколското друштво од Кавадарци

На фотосот се наоѓаат активни членови и Управата на Соколското друштво од Кавадарци. Горе стојат: Тошо Јанаќиев, Тошо Илиев-Дечки, Крсто Тодоров, Страшо Тентов, Цандо Грозданов, Бошко Марковиќ, Дончо Шкартов и Душан Нејков.

Долу седат: Стефан Нетков, Усни бег -шериатски судија, Радован Јовановиќ(претседател на друштвото), Александар Ѓорѓевиќ, Игно Јованов-Оравечки, Лазо Секулиќ, Милан Анастасов и Ристо Чочот-Самарџиев.

Ова фотографија е направена 1932 година пред зградата на Соколаната (џамијата кај денешната полициска станица).