Советниците ке расправаат и донесуваат одлуки за 36 точки

Утре новиот Совет на Општина Кавадарци ке ја одржи Третата седница во овој состав на која ке се разгледуваат, главно, предлог решенија за избор на Претсадетели и Комисиите кои работат во рамките на Советот и се битен чинител во одлучувањето или усвјувањето на сите материјали кои доаѓаат на главната расправа на Советот на Општината.23 точки од утрешната расправа се посветени на ова важна конститутивна материја, а потоа советниците ке донесуваат одлуки по неколку важни предлог одлуки, како за изградбата на нова мала ХЕЦ на Лукар на ЈП Комуналец,зимско одржување на патиштата во 2017/2018 година ,одредување на крајбежен појас на реката Луда Мара и други актуелности.