Собвенционирањето важи за периодот 1 април 2017 - 1 април 2018 година

Со одлука на Советот на Општина Кавадарци од 30 август Кавадарци Јавното претпријатие Комуналец од Кавадарци ке врши ослободување од плаќање сметки за вода за пиење,собирање и транспорт на смет и други услуги.Субвенционирањето ке трае една година, во периодот од 1 април 2017 до 1 април 2018 година.Во овој период, како што е наведено во одлуката , на која денеска ЈП Комуналец потсетува,социјално загрозените семејства кои исполнуваат услови за социјалана помош,постојана парична помош,паричен надоместок и нега од лице,надоместок на плата са скратено работно време поради нега на дете или лице со ментални пречки во развојот, додаток за глувост,парична помош за самохран родител кој има дете со пречки во развој и додаток за слепило и мобилност,лицата кои ги спаѓаат во некоја од категориите на социјални случаи имаат право на ова поволност.

Битно е да се напомене дека барањето за ослободување треба да се поднесе најдоцна до 30 септември во Архивата на ЈП Комуналец-Кавадраци.

41382346_913939052139485_1989295153470242816_n.jpg