Во село Марена е планирано:Изградба на колектор,асфалтирања, адаптација на детска градинка, економско јакнење на селото...

000011112239988.jpg0012222222222222222222222222.jpg0000000000000088800.jpg