Тасо Плетварски со својата арабаџиска кола носи слама по вршидбата. Тој беше земјоделец, меѓутоа одличен пеач и играорец во Тиквешката фолклорна група на Васил Хаџи Манов. Исто така убаво свиреше и на хармоника, а долги години беше и член во црковниот хор.

Фотографијата е од 1939 година.