МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА СИТЕ

Ја известуваме јавноста дека сите оние кои ги исполнуваат условите наведени во Огласот, можат да се пријават на Огласот за судии поротници за предмети во надлежност на Основниот суд Кавадарци

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови :- да е државјанина на РСМ- да е полнолетен- да има завршено најмалку средно образование- да го владее Македонскиот јазик- да ужива углед за вршење на функцијата судија поротник- да не е постар од 60 години

За судија поротник неможе да биде избрано лице кое со судијата или судија поротник во истиот суд е во сродство во права линија или во странична линија до трет степен или е негов брачен другар ниту лице кое со член на Судски Совет на РСМ е во сродство во права линија или во странична линија до до трет степен или е негов брачен другар.

Заинтересираните кандидати да достават пријава со потребните документи (уверение за државјанство, извод од матична книга на родени, уверение за завршено најмалку средно образование)во писарницата на судот - приемно одделение во рок од 15 дена од денот на објавување на огласот (27.01.2020 година)

Кандидатите кои ги исполнуваат условите по изготвена предлог листа ќе бидат доставени до Судскиот совет на РСМкој го врши изборот на судии поротници