Завршува со изградба локалниот пат до сelo Мрзен Ораовец. Во оваа фаза се асфалтираат 850 метри со што граѓаните кои го користат овој пат ке добијат подобрена инфраструктура и ќе се зголеми безбедноста на учесниците во сообраќајот.

Вкупната финансиска конструкција на проектот е 4.401.173 денари, од кои 2.000.000 денари се обезбедени од страна на Министерството за Локална самоуправа – Биро за регионален развој додека останатите средства се кофинансирани од страна на општина Росоман.