Утре девета седница на Советот на Општина Кавадарци

Кавадарци
Типографија

Утре напладне ке се одржи деветтото заседание на највисокото законодавно тело на ниво на Општина

На дневен ред е ;Квартален Извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година(Четврти квартал);Предлог - Годишна сметка на Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година;Предлог - Годишен Извештај на Општина Кавадарци за 2017 година.Покрај тоа ке бидат разгледани и годишните сметки на образовните ,воспитни и институции од културата во Општината .Ќе бидат претресени и извештаите за работа во 2017 година и предлог програмите за работа во 2018 на Библиотеката, Домот на Културата и Детската Установа Детска Градинка-„Рада Поцева„ 2018-2022 година.

На седницата советниците ке расправаат и по други актуелности од Општината, меѓу другото и за Годишнот Извештај за работа на ЈП за стопанисување со спортски објекти,,Мито Хаџи Василев-Јасмин,, Кавадарци за 2017 година.