МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Советот на општина Демир Капија разгледа и усвои дванаесет точки од дневниот ред.Притоа беше донесена одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Демир Капија за 2016 година а беа разгледани и донесени решенија за разрешување и именување на претседател на Комисија за статут и прописи и решение за разрешување и именување на член на Комисија за за усвојување на годишна програма за работа на ЈОУДГ „Борис Трајковски“ Демир Капија за учебната 2015/2016 година.На седницата на Советот беше донесен заклучок за усвојување на извештај на работата на ЈОУДГ „Борис Трајковски“ Демир Капија за учебната 2015/2016 година.

Седницата заврши со разгледување на барања од физички и правни лица и советнички прашања.