Превентивна акција во месноста ,,Краиште,, каде беше разговарано со земјоделци беа поделени едукативни флаери за превенција од пожари на отворен простор, со оглед на поволните временски услови и високи температури кои овозможија земјоделците да излезат на лозовите насади и да отпочнат со обрежување и кроење на виновата лоза, собирање и горење на отпад и сувите прачки, палење на меѓи и стрништа. Токму во овој период минатата година Тиквешијата беше зафатена од голем број на пожари, па затоа е и овој апел и предупредување на земјоделците.