Стрижење овци во село Марена 1934 година

Покрај за Кавадарци , ова рубрика ке посвети внимание и за нашите села, каде живеел значаен дел од населението, кое денес живее во Кавадарци

На фотографијата е прикажано стрижење на овци во селото Марена во 1934 година.

Од архивата на Музеј-галерија Кавадарци