Комињето ги оштетува контејнерите од 1 м 3

„Koмуналец“ апелира до сите граѓани на оОштина Кавадарци особено оние кои печат ракија во домашни услови да не го фрлаат комињето во типските контејнери од 1 м3.Се замолуваат граѓаните комињето и шутот да го носат директно на депонијата, а не да го исфрлаат во контејнерите од 1.1m3 бидејќи ѓубрарките кои го собираат сметот според постојниот распоред и не можат да ги подигнат истите кои истовмено се оштетуваат и мораат да се празнат рачно. Оттаму како и секоја година така и годинава на ова прашање треба да му се пријде сериозно а граѓаните треба да соработуваат со јавното претпријатие за комунални услуги, и на тој начин да дадат свој придонес за чиста околина.