Советот на Општина Кавадарци, Градоначалникот на Општина Кавадарциго организираaт на Јавна анкета и Јавна презентација за Нацрт Урбанистички План за село Возарци, од 2014-2024 година

Граници на опфатот е атарот на село Возарци

Опфатот е со површина од 61ха.

Јавната анкета и јавната презентација по Предлог Урбанистички План за село Возарци, Општина Кавадарци плански период 2014-2024 година, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Кавадарци

Јавната анкета ќе трае 10 работни дена од денот на објавувањето на Соопштението,секој работен ден од 10,30 до 14,00 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 01.06.2018 годинаво13.00 часот во просториите на Општина Кавадарци .