Kaвадарци 1049 година

Ова е мотив од Kaвадарци од просторот позади Али Газелник-беговата џамија каде биле сместени занетчиски, дуќани, и помали гранап дуќанчиња. Фотографијата е од 1949 година.

Фототека на Музеј галерија Кавадарци