Екипи на JП Комуналец ги чистат атмосферските испусти во градот

Големата акција за чустење на градот, со нагласка да се оспособат и стават во функција веќе поставена опрема и средства,ЈП„Комуналец„ ја продолжува и речиси секојдневно ја прави на терен.ЗА да се спречат честите поплави на улиците и одделни објекти,потребно е несметано функциоирање на атмосферските испусти кои се расоредени на сите фрекфентни и останати сообраќајници во градот.Кавадаречкото јавно комунално претпријатие стави акцент на чистење на сливници особено на местата каде се наоѓаат поројници од каде пак на улиците и во испустире се таложи земја,отпадоци и друг материјал.Деновиве една екипа на Комуналец ја затекнавме на илицата „7 септември“.