На дневен ред 56 точки.Доминираат материјали посветени на ЈП Комуналец, и материјали за инвестициони изведби на Општина Кавадарци

Советниците имаат полни раце работа.Треба да расправаат и одлучуваат по:Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Кавадарци за 2018 година,Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за комунални дејности за 2018 година ,Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба реконструкција и одржување на локалните патишта во Општина Кавадарци за 2018 година,Барање за донесување на Одлука на Совет на Општина Кавадарци за склучување на Договори на Општина Кавадарци со ЈП,,Комуналец,, Кавадарци за реализирање на позиции по Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Кавадарци за 2018 година и Програмата за изградба реконструкција и одржување на локалните патишта во Општина Кавадарци за 2018 година, Програмата за комунални дејности за 2018 година со примена на член 10-а од Законот за јавни набавки. На седницата ке се расправа и по одлука за усвојување на ценовник за обележување на хоризонтална сигнализација на територијата на Општина Кавадарци, донесена од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци,Одлуката за усвојување на ценовник за крпење на ударни дупки на територијата на Општина Кавадарци, донесена од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци,Одлуката за усвојување на ценовник за одржување на урбана опрема на територијата на Општина Кавадарци, донесена од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци,Одлуката за усвојување на ценовникза прередување на гранитни коцки на територијата на Општина Кавадарци, донесена од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци; и други материјали посветени на регулирање на обрски меѓу Општината и ЈП Комунале,потоа за предлог-решение за именување на претставници на Општина Кавадарци за членови во Управниот Одбор на Јавно претпријатие за јавни паркиралишта,,Кавадарци,, Кавадарци;Предлог-Решение за именување на претставници на Општина Кавадарци за членови во Надзорниот Одбор на Јавно претпријатие за јавни паркиралишта,,Кавадарци,, Кавадарци;Предлог-Одлука за превземање на правото на сопственост,користење и управување на предмети, објекти, инсталации и друг имот на јавното осветлување;Предлог-Правилник–користење на сопствено возило за службени цели;Предлог-Правилник за користење на средствата за репрезентација во Општина Кавадарци;Предлог-Правилник за начинот и постапката на користење на Верна картичка во Општина Кавадарци-Локална самоуправа картичка во Општина Кавадарци-Локална самоуправа;Предлог-Правилник(ФИНАНСИИ),Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Кавадарци за 2018 година;Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за развој на Оппштина Кавадарци за 2018 година, и други актуелности од надлежност на Градоначалникот на Опшптината односно Советот на Општина Кавадрарци како највисоко законодавно тело на ново на Општина.Седницата е закажана за среда во 12 часот.