Кавадарци ги доби првите подземни контејнери.Дојде ново. Условите за складирање на смет се менуваат .

„Метал Апостолов“ фирмата донатор го монтираше првиот подземен контејнер за смет во општината. Контејнерот со зафатнина од 3м3 е поставен на југо-источната страна од градскиот плоштад, на аголот од улицата „Благој Крстиќ“.

Подземниот контејнер има три комори. По една посебно за смет од домаќинствата, како и за собирање на отпад за рециклирање, стакло и пластика.

Овој систем на прибирање на смет во развиоените земји е широко распространет и покажува повеќе предности, пред се од екологијата.

Во наредниот период, Општината контејнерот пробно ќе го предаде во употреба на граѓаните, а позитивните искуства и резултати ќе влијаат на понатамошното градење на вакви контејнери за смет во градот.