МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

ОПШТИНСКИОТ СОВЕТ УСВОИ ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИМИЊА НА УЛИЦИ ВО КАВАДАРЦИ

Со оваа Одлука се врши определување на имиња на 3 нови улици во град Кавадарци и тоа:

Техничката улица број 1 се именува во улица „Ристо Миов“, а опфаќа локација според Деталниот урбанистички план за улица „Дисанска“.

Новата одлука ги опфаќа техничките Улици бр.„1, 2, 3 и 4“, а се протегаат од спојот на ул.„Методи Џунов Џико“ со спојот на ул. „Браќа Миладинови“, од запад према исток до градскиот парк.

Техничката улица бр.2, за дел од ДУП (Деталниот урбанистички план) Урбан блок (УБ) 18К и УБ 19 К „Бел Камен“, се определува како ул. „Лена Туриманџова“.

Ги опфаќа техничките улиците бр.„2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9“, а се протегаат од УП 30.18К и КП 14001/2 од север спрема југ, до УП 44.19К и КП 19973.

Ново име добива и техничката улица бр.3, која се определува како ул. „Јанаки Илиев“, а се однесува за дел од ДУП „Бел Камен“ и УП од 1976 година. Ги опфаќа Урбанистичките парцели 28.18, 17.18, 16.18, 15.18, 3.18, 2.18 и 1.18, според ДУП „Бел Камен“. Овој опфат според Урбанистичкиот план од 1976 година се протега од КП 14001/3 КО Кавадарци 2, УП 28.18 од исток кон запад, до КП 14037 КО Кавадарци 2.

По донесувањето на Одлуката од Советот на Општина Каввадарци, истата ќе биде доставена до Државниот завод за статистика за доделување на матичен број на новоименуваните улици.

50003341_2339363429621038_3840533148760801280_n.jpg

По добивањето на матичните броеви на улиците, Одлуката ќе биде доставена до Централниот регистар на РМ за да се изврши упис на податоците во електронскиот регистар.

Матичниот број што ќе го добие улицата, ќе биде евидентиран во електронската евиденција која што ја води Општината.

За извршената промена во електронската евиденција, Општината ќе ги информира граѓаните за настанатите промени преку средствата за јавно информирање, на ВЕБ страната на општината, како и на огласната табла во општината.

50104961_2339363452954369_2961135914845208576_n.jpg