Најверојатно се работи за најстарата разгледница за Кавадарци, објавена во 1920 година. Ако добро ја погледнете ќе видите дека на горниот лев агол со печатни букви пишува Кавадар.

П.Камчевски