Советниците на Општина Кавадарци на дневен ред имаа материјали за Буџетот на Општината и Завршните сметки, и извештаите и програмите за работа на институциите од образованието и културата