Бочварството-потреба и занает

Вработените во бочварското претпријатие “Даб“ од Кавадарци, Стојан Белевски, Душан Темков, Ордан Костов, Хаџивасилева и други поправаат старо буре во нивната работилница на ул. Ѓуро Ѓаковиќ ( Црквинска улица), денес „Мито ХаџиВасилев -Јасмин “1947 година.

За жал денес Кавадрци нема официјален мајстор-занетчија за бочви.

Од архивата на Музеј Галеријата-избор Петре Камчевски