Се почесто ЈП „Паркинг„ги става во фунција такаречените „канџи“, во ситуација кога не се врши примена на Законот за Зонско паркирање , за отстранување на возилата кои не ги исполнуваат мерките за правилно паркирање ,со таканаречен „пајак„.кој е составен одлуката за Зонско паркирање во Кавадарци која ја донесе Советот на Опшината.Според досегашното следење на состојбите и анализата ,возачите од Кавадарци брзо се прилагодуваат на новите прописи поврзани со паркирањето на автомобилите.