Се известуваат граѓаните на Општина Кавадарци дека рокот за отстранување на лимените гаражи во новиот центар е изминат. Денес службите започнуваат со присилно отварање на гаражите а истите и ќе бидат отстранети доколку сопствениците на постапат по дадените насоки. Трошоците околу отстранувањето ќе си ги сносат сопствениците. Воедно службите на Општина Кавадарци не одговараат доколку настане некоја штета при интервенирањето.